Λανθάνουσα γλώσσα...

«Τέτοιους πολιτικούς είχαμε δυστυχώς πολλούς στη χώρα μας, γιαυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε».

...Επωνύμου του Έλληνος, πασοκαρχηγού


6/2/08

Η παρά ΤΗι ΠΛΑΚΑι μάχη

Αγαπητοί εν λαώ αδελφοί,
ο πολεμικός ανταποκριτής ημών, ωπλισμένος δια της απαραμμίλλου αυτού ικανότητος προβλέπειν τα μέλλοντα να συμβώσιν, απέστειλεν ημίν, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ, την περιγραφήν της Μεγίστης Ιεράς Μάχης ήν τέξεται η επιούσα εν τω παρά ΤΗι ΠΛΑΚΑι ναώ.
Δια λόγους ευνοήτους, και ίνα μη αποκαλυφθώσι τοις εχθροίς στρατηγικά τινα μυστικά, εχράσθη {και ημείς ούτως μεταφέρομεν ταύτα} κωδικάς ονομασίας των κατ' εικασίαν αυτού εμπλεχθησομένων.

Απόδοτε την όλην προσοχήν υμών.

«««««
Εξ όρθρου βαθέως, την δεκάτην ημέραν μετά την εκδημίαν του Friday Christ Superstar, οι στρατηγοί ανέπτυξαν τας εαυτών δυνάμεις ένθεν-κακείθεν του θεάτρου της Μάχης της επιούσης, της μητρός πασών των Μαχών, δια την κατάληψιν του περιουσίου Θρόνου, πεπροικισμένου μετ' αμυθήτου, πνευματικής και άλλης, περιουσίας.

Εξ ακροδεξιών παρετάχθη ο Λουλούδιμος διά Πυροβολαρχίας, της και "Χρυσοβρύσις" επονομαζομένης, εξ είκοσι και τεσσάρων, λέγει, κανονίων, εστοχευμένων εξ ημισείας προς FYROματσεντόνιαν, βορείως, και των ετέρων δώδεκα εστοχευμένων ανατολικώτερον προν Λυχνάριον, κατά γενικήν απαίτησιν του ποιμνίου του, ως και διά της κραταιάς λοξής φάλαγγος Σαρισσοφόρων.

Δεξιώτερον του κέντρου παρετάχθη ο ιερός Ignatius, καμμίαν βεβαίως σχέσιν έχων μετά του ομωνύμου αρθρογράφου της Washington Post, δι' ουλαμού πελταστών και κυμβάλων αλαλαγμού, ενώ εις το Κέντρον ο Η-ταν-η-επι-τάσ-ιος ανέπτυξεν ίλαν Γηραιών Τοξοτών και μυδραλιοβόλων, ήτοι των νεωστί εφευρεθεισών μηχανών, αίτινες εκτοξεύουσιν αφανώς λίθους, λαϊκιστί κοτρώνας, προς πάσαν κατεύθυνσιν.

Το αριστερόν κέρας κατέλαβε ο Πρώτος των Επτά επί Θήβαις, ο και Jeronimo αποκληθείς ένεκεν της μακαριότητος αυτού παραπλησίας της του ερυθροδέρμου αρχηγού εν Wild West, επί πώλου όνου καθήμενος, ηγούμενος μυρίων σπαθοφόρων βλοσυρών και φέρων εν τω προσώπω αυτού έκδηλα τα ίχνη της πυρίτιδος εκ της προηγουμένης μάχης εναντίον του Friday Christ Superstar την οποίαν τότε απωλέλυτο.

Χειρών αδίκων το πρώτον ήρξατο μειράκιόν τι, καταγγείλαν αναποδείκτως ότι επιέζετο εκβιαστικώς υπό χιλιάρχων του Η-ταν-η-επι-τασ-ίου ίνα προσχωρήσει εις την δύναμιν αυτού, και παραχρήμα ο θιγείς εξαπέλυσεν ριπήν μύδρων δια των μυδραλιοβόλων, παρ' ολίγον όμως φονεύσας τον Λουλούδιμον και τραυματίσας πλείονας εκ των εκατοντάρχων αυτού.

Τί ποιείς, ώ μείραξ; ανεφώνησεν ο παρ' ολίγον φονευθείς, εγώ σοι τον θρόνον καταλείψω, ότε εκδημήσω.
Σφάλμα σκοπεύσεως εποίησεν, υπέλαβεν ο Ignatius αλαλάζων. Μεγαθύμως αγνοήσατε τούτο, ίνα συμμαχήσωμεν άπαντες εναντίον του θηβαίου αντιπάλου.
Και ποίος καρπωθεί τον θρόνον ύστερον; υπεκρίθη Λουλούδιμος αμφοτέροις.
Ισοψηφίαν ημών κανονικώς κανονίσωμεν, πεσσούς ρίψωμεν! συνεκατένευσεν Ignatius μετά του Η-ταν-η-επι-τασ-ίου. Και ως Λουλούδιμος υπέλαβεν φωνήσαι τρις περί του συμφώνου αυτού, ιδού παραχρήμα:

«Ηλί, ηλί, λα μάσα εστί πολλή» εκραύγασεν προς αυτούς στεντορείως ο των Επτά Θηβαίων/Jeronimo, διαβλέψας την ύπουλον συμμαχίαν αυτών, «πρώτος εγώ εσθιώ και υμείς ύστερον! Πλήρης επάρκεια εστί, δια πάντας και κατά πάντας! Προς τί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός;;; Τούτο δίκαιον εστίν. Αδίκως, ως ενθυμείσθε, εστερήθην του θρόνου παρά του εκδημήσαντος».
Άκρα του τάφου σιωπή
επεκράτησεν εις το πεδίον της μάχης. Άπαντες συνήλθον, εν εαυτώ έκαστος, του σκεφθήναι.

Και ιδού από τας κορυφάς των ορέων, από τας ρύμας και τας αγυιάς, φωνή μεγάλη των βορείων παρεκκλησιαστών, των και βουλγάρων αποκαλουμένων, βοώσα εν τη ερήμω και λέγουσα:
«Άγιον Πνεύμα φώτισον αυτούς ώστε η νίκη στέψει ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ τινα, διότι εοράκαμεν τον τεθνεώτα και τον του Λυχναρίου ποδοπατώντας ασυστόλως το Ιερόν Ευαγγέλιον, περιφρονούντας τας Οικουμενικάς Συνόδους και εκσχίζοντας τους Ιερούς Κανόνας».

Και εσχίσθη το καταπέτασμα της διαμάχης αυτών εις δύο, σκότος και έρεβος έπλησσεν τας καρδίας αυτών, και έλεγον εν εαυτοίς «καταλείψωμεν τας έριδας άλλως το πάν απώλετο». Και απήλθον εις τα ίδια ίνα κοινωνήσωσι τοις μαχηταίς αυτών τα τεκταινόμενα.
»»»»»
{Συνεχίζεται επί της κάλπης}